BULLETIN
of Udmurt University
Series Philosophy. Psychology. Pedagogy
udsu-logo

Philosophy. Psychology. Pedagogy


Address: 426034, Russia, Izhevsk, Universitetskaya st., 1

Phone
+7-3412-916-124
(Nikolay I. Leonov)

E-mail
nileonov@mail.ru