BULLETIN
of Udmurt University
Series Philosophy. Psychology. Pedagogy
udsu-logo

Article


Year
2013
Issue
3
Pages
003-009
>>

Section Philosophy. Psychology. Pedagogy
Title Discursive being of a subject in the structures of life policy
Author(-s) Solovey I.V.
Abstract Consideration is given to some modern options of life policy for those social individuals which are formed within the biopolicy showing social life on a subjectivity limit. The analysis of the social-subjectivity limits set by the two life-policy forms “βίος θεωρετικός” and “βίος πρακτικος”, allows us to establish a point of self-determination of sense of social life in the structures of a political discusivity.
Keywords политика жизни, «мышление существованием», «существование мышлением», «βίος θεωρετικός», «βίος πρακτικος», политизация жизни, а-политичная жизнь, «тело-мысли», policy of life, “thinking existence”, “existence by thinking”, “βίος θεωρετικός”, “βίος πρακτικος”, life politicization, apolitical life, “body-thought”
UDC 32:1 (045)
References
  1. Burdie P. Pole nauki // Sotsiologiya pod voprosom. Sotsialnye nauki v poststrukturalistskoj perspektive: almanah Rossijsko-frantsuzskogo tsentra sotsiologii i filosofii Instituta sotsiologii Rossijskoj akademii nauk. M.: Praksis; Institut eksperimentalnoj sotsiologii, 2005. S. 15-56.
  2. Bushmakina O.N. Ontologiya postsovremennogo myshleniya. «Metafora postmoderna». Izhevsk: Izd-vo Udm. un-ta, 1998. 272 pages.
  3. Manhejm K. Ideologiya i utopiya // Manhejm K. Diagnoz nashego vremeni. M.: Yurist, 1994. S. 7-276.
  4. Sloterdajk P. Kritika tsinicheskogo razuma / per. s nem. A.V. Pertseva. Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta, 2001. 584 pages.
  5. Hajdegger M. Nauka i osmyslenie // Hajdegger M. Vremya i bytie. M.: Respublika, 1993. S. 238-253.
Full text