BULLETIN
of Udmurt University
Series Philosophy. Psychology. Pedagogy
udsu-logo

Article


Year
2013
Issue
3
Pages
064-071
<<
>>

Section Philosophy. Psychology. Pedagogy
Title Taking into account psychological factors in teaching of foreign language
Author(-s) Vasina V.V., Novikova O.I.
Abstract Psychologization in teaching of a foreign language, taking into account psychological factors of all subjects of interaction when studying nonnative language, studies conducted on the basis of four-level model of manifestation of the mental phenomena: all this helps with more effective assimilation of language by pupils.
Keywords психологизация, преподавание иностранного языка, психологические факторы, субъекты взаимодействия, четырехуровневая модель проявления психических явлений, эффективное усвоение, учащиеся, psychologization, teaching of a foreign language, psychological factors, subjects of interaction, four-level model of manifestation of the mental phenomena, effective assimilation, pupils
UDC 37.02
References
  1. Platonov K.K. Kratkij slovar sistemy psihologicheskih ponyatij. M.: Vyssh. shk., 1984. 174 pages.
  2. Nalimov V.V., Drogalina ZH.A. Realnost nerealnogo: Veroyatnostnaya model bessoznatelnogo (Bessoznatelnoe kak proyavlenie Semanticheskoj Vselennoj). M.: Mir idej; Akron, 1995. 279 pages.
  3. Vasina V.V. Psihosotsialnyj dissonans v professionalnom obrazovanii // Vestn. Udm. un-ta. Ser. Filosofiya. Sotsiologiya. Psihologiya. Pedagogika. 2012. Vyp. 1. S. 37-40.
  4. Halitov R.G. Psihosotsialnyj dissonans i konflikt // Vestn. Udm. un-ta. Ser. Filosofiya. Sotsiologiya. Psihologiya. Pedagogika. 2012. Vyp. 1. S. 3-13.
  5. Halitov R.G. Problemy psihologizatsii professionalnogo obrazovaniya // Vestn. Udm. un-ta. Ser. Filosofiya. Sotsiologiya. Psihologiya. Pedagogika. 2013. Vyp. 2. S. 53-63.
  6. Didaktika razvivayuschego i vospityvayuschego obucheniya A. Distervega. Lektsii po istorii pedagogiki – fajl Lektsiya 7: Klassiki zapadnoevropejskoj pedagogiki XIX veka. URL: http://gendocs.ru/v10915/?cc=11
Full text