BULLETIN
of Udmurt University
Series Philosophy. Psychology. Pedagogy
udsu-logo

Shestakov V.N


Affiliation: Siberian Federal University
Address: 660041, Russia, Krasnoyarsk, Svobodny prospect, 79
Publications