BULLETIN
of Udmurt University
Series Philosophy. Psychology. Pedagogy
udsu-logo

Subbotin A.V.


Affiliation: Yaroslavl Branch of Military Space Academy
Address: 150001, Russia, Yaroslavl, Moskovskiy prosp., 28
Publications