BULLETIN
of Udmurt University
Series Philosophy. Psychology. Pedagogy
udsu-logo

Tereshkun O.F.


Affiliation: Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Address: 58012, Ukraine, Chernivtsi, Kotsjubynsky st., 2
Publications